020-4165078 of 06-34587988          info@yogadiemen.nl

  020-4165078 of 06-34587988          info@yogadiemen.nl

06-34587988 info@yogadiemen.nl

Aquarian sadhana.

Bepaalde zondagochtend van 8:00 – 11:30 uur.

We chanten een gedicht (Japji),

We doen een Kundalini yoga kriya

en we chanten 7 mantra’s.

Instudio (dus jij in Yoga Studio Diemen).

Graag €14,50 betalen.

Minder mag ook.

Gratis mag ook.

Als je wilt kan je iets meenemen om te delen (houd het eenvoudig).

Dit is wat Snatam Kaur er over zegt (automatische vertaling met onderaan het origineel).

‘Wat ik weet over de Aquarius Sadhana

Ik ben opgegroeid met de Aquarius Sadhana, een oefening in de vroege ochtend die bestaat uit het doen van Japji, yoga en chanten. Mijn ouders brachten me naar de sadhana-kamer, helemaal gebundeld in dekens. Mijn moeder zei dat toen ik klein was, ik altijd uit mijn dekens sprong en meezong met de gezangen als ze begonnen.

Later, als tiener en toen ik begin twintig was, identificeerde ik me echt met de gezangen toen ik deuntjes voor hen begon te componeren op mijn gitaar. En nu als moeder hebben deze gezangen veel troost en vrede in ons huis gebracht.

Het volgende is wat ik weet en persoonlijk heb ervaren van deze gezangen. Ik hoop dat je dit met plezier leest en dat het je op de een of andere manier helpt bij je praktijk.

Het eerste gezang is de Long Ekongkars. Ik leerde dat elke angst, elke emotie, elk lichamelijk ongemak kon worden gekanaliseerd in Long Ekongkars. Met een rechte ruggengraat, kin opgesloten en veel adem ontdekte ik al snel dat deze mantra de kracht heeft om alles te reinigen. Het vibreert vanuit het centrale kanaal, de Shushmana, en zuivert en reinigt dit kanaal actief en verbindt het hele charka-systeem.

Wah Yantee is de mantra van creativiteit en vernieuwing. Dit is waar de vreugde begint en de reis. De deuntjes zijn voor mij elke ochtend totaal anders. Soms ben ik verrast door de energie van deze Mantra omdat het zo creatief van aard is en toch zo oud. Het is de meest veilige creatieve energie die we tot onze beschikking hebben om aan te boren. Voor elke creatieve persoon die er is, moet je weten hoe belangrijk het is om veilig te zijn in je creativiteit en daarom maak ik elke ochtend gebruik van deze mantra.

De Mul Mantra verbindt je met de Oneindige Waarheid waar geen vraag, grens of gebrek aan energie is. Alle gedachten of ideeën die je kunnen misleiden, zullen in deze Mantra worden gecorrigeerd. Deze Mantra corrigeert je, zonder dat je het weet, want heel eenvoudig vibreer je met zijn eeuwige waarheid en wordt het jouw eeuwige waarheid.

Plots komen er dingen aan het licht die ondraaglijk waren om mee om te gaan, uitdagingen waar je niet mee om wist te gaan, gedachten die steeds ongevraagd terugkwamen. De eeuwige waarheid komt altijd in het spel en ontspant de dingen… Dat is alles wat nodig is. Dan zie je wat echt is en wat niet.

Sat Siri Akal is de mantra die ons voorbereidt op de dood, op dat moment waarop de prana het lichaam verlaat en de ziel antwoordt op alle trillingen, alle gedachten en alle handelingen. Het doordringen van deze Mantra helpt ons om ons leven zo te sturen dat we van dag tot dag de juiste koers varen en op het moment van overlijden in de Oneindige Stroom zijn.

Hierna komt Rakhe Rakhanhar. Dit is de krachtigste mantra die praktisch kan worden toegepast voor bescherming. Ik heb het vaak in mijn leven gebruikt. Het mooie is dat het een mantra voor bescherming is die niet alleen jou omringt met bescherming, maar ook je hele gemeenschap. Mensen begrijpen het beschermingsniveau waar ik het over heb niet; Het is echt en slaat alle negativiteit neer die op je pad komt.

Het is in wezen een heel lieve en mooie mantra. Veel muzikanten zullen op natuurlijke wijze mooie en lieflijke deuntjes kiezen vanwege de energie die deze mantra vibreert. Het effect is echter als een stalen zwaard zoals gebruikt door de felste krijger die je je kunt voorstellen. Deze combinatie van zoet en fel beschermt eigenlijk onze onschuld.

De Waheguru Waheguru Waheguru Wahe jio Mantra is waar de chanting practice heel diep in de psyche doordringt. Allereerst is het erg lang. Dus nadat je erin bent gestapt, ervan hebt genoten, er grondig op bent uitgekeken, dan krijgt het vat op je.

Het is in dit moment van verveling dat als je erbij blijft en het ritme van de woorden toestaat om op je bewustzijn te blijven kloppen, dat Guru Ram Das zal binnenkomen en je zal optillen naar een plek waar de geest geen domein meer heeft, waar het tussen jou en je ziel en de trillingsfrequentie van je eigen bewustzijn is. We hebben allemaal volledig bewustzijn, we zijn allemaal verlichte wezens, en deze Mantra brengt ons in die staat.

Eindelijk zijn we klaar voor de genezing van Guru Ram Das wanneer we tot hem chanten aan het einde van Sadhana. De zon komt meestal op of het eerste licht komt eraan, afhankelijk van waar je woont en in welke tijd van het jaar. Maar deze sensatie van de zon die opkomt, beschrijft perfect het gevoel van deze Mantra. Het is de Oneindige ruimte waar Guru Ram Das bestaat en je bent daar bij hem. Het is de tijd voor je diepste gebeden, de gebeden waarvan je niet eens wist dat ze bestonden, de gebeden die uit je Ziel komen.

Er zijn veel ongelooflijke en mooie ochtend sadhana opnames’.

What I Know about the Aquarian Sadhana

I grew up with the Aquarian Sadhana, an early morning practice that includes doing Japji, yoga and chanting. My parents would bring me down to the sadhana room all bundled up in blankets. My mother said when I was little I would always pop up out of my blankets and sing along with the chants when they started.

Later as a teenager and in my early twenties I really identified with the chants as I began to compose tunes for them on my guitar. And now as a mother these chants have brought great comfort and peace to our home.

The following is what I know and have experienced personally from these chants. I hope that you enjoy reading this and that it in some way helps your practice.

The first chant is the Long Ekongkars. I learned that every fear, every emotion, every physical discomfort could be channeled into Long Ekongkars. With a straight spine, chin locked in and plenty of breath I soon discovered that this mantra has the power to cleanse anything. It vibrates from the central channel, the Shushmana, and actively purifies and cleanses this channel and connects the entire charka system.

Wah Yantee is the mantra of creativity and renewal. This is where the joy begins and the journey. The tunes for me are totally different every morning. Sometimes I am surprised by the energy of this Mantra because it is so creative in nature and yet so ancient. It is the most secure creative energy that we have available to tap into. For any creative person out there, you must know the importance of being secure in your creativity and that is why I tap into this mantra every morning.

The Mul Mantra connects you to the Infinite Truth where there is no question, boundary, or lack of energy. Whatever thoughts or ideas that may mislead you will be corrected in this Mantra. This Mantra corrects you, without you knowing it because very simply you vibrate with its eternal truth and it becomes your eternal truth.

All of the sudden things that were unbearable to deal with, challenges that you didn’t know how to deal with, thoughts that kept coming back uninvited are brought to light. The eternal truth always comes into play and relaxes things… that’s all that is needed. Then you see what is real and what is not.

Sat Siri Akal is the Mantra that prepares us for death, for that moment when the Prana leaves the body and the soul answers for all vibrations, all thoughts, and all actions. The penetration of this Mantra helps us to guide our lives so that we take the right course on a day to day basis, and are in the Infinite Flow at the time of death.

Then following this comes Rakhe Rakhanhar. This is the most powerful Mantra that can be practically applied for protection. I have used it many times in my life. The beautiful thing is that it is a Mantra for protection that not only surrounds you with protection but your entire community. People don’t understand the level of protection that I am talking about; it is real and strikes down any negativity coming your way.

It is essentially a very sweet and beautiful Mantra. Many musicians will choose beautiful and lovely tunes naturally because of the energy that this Mantra vibrates. However, the affect is like a steel sword as used by the fiercest warrior you can imagine. This combination of sweet and fierce actually protects our innocence.

The Waheguru Waheguru Waheguru Wahe jio Mantra is where the chanting practice goes very deep into the psyche. First of all it is really long. So after you have gotten into it, enjoyed it, gotten thoroughly bored of it, then it takes hold of you.

It is in this moment of boredom that if you stay with it and allow the rhythm of the words to keep beating on your consciousness that Guru Ram Das will come in and lift you into a place where the mind has no domain any longer, where it is between you and your soul and the vibratory frequency of your own consciousness. We all have complete awareness, we are all enlightened beings, and this Mantra takes us into that state.

Finally we are ready for the healing of Guru Ram Das when we chant to him at the end of Sadhana. The sun is usually rising or the first light is coming depending on where you live and what time of year. But this sensation of the sun rising perfectly describes the feeling of this Mantra. It is the Infinite space where Guru Ram Das exists and you are right there with him. It is the time for your inner most prayers, the ones you didn’t even know existed, the prayers that come from your Soul.

There are many incredible and beautiful morning sadhana recordings’. 

Deelnemen?

Kijk hier: Yoga Studio Diemen – Lesrooster – Momoyoga

Leuk je te zien.

Liefs Annie

Categorien